Използвани ли са незаконно Вашите лични данни в предизборната кампания?
Доста българи остават неприятно изненадани от отговора на този въпрос, установявайки, че имената и ЕГН-тата им фигурират в подписките за регистрация на партиите за изборите.
Личните им данни са откраднати и използвани неправомерно без тяхно съсласие и знание. Жертвите биват превръщани незаконно и насилствено в симпатизанти на партиите в списъците на ЦИК.

Как да проверим дали нашите данни не са използвани неправомерно в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.?
Проверката е лесна и отнема минута на сайта на ЦИК. Нужно е да въведете данните си и да използвате ПИК, който ще получите на електронна поща.

Какво можем да направим, ако фигурираме в списъците за подкрепа на партиите без наше съгласие?

Според Член 8 от ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 1. Всеки има право на защита на неговите лични данни.
 2. Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по силата на друго предвидено от закона легитимно основание.

Имате право да подадете ЖАЛБА срещу администратор и/или обработващ лични данни за нарушение на Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 и/или Закона за защита на личните данни.

Жалбата трябва да съдържа:

 1. данни за подателя – име, адрес за кореспонденция и постоянен адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие);
 2. естеството на жалбата или сигнала;
 3. дата на узнаване на нарушението, ако се твърди такова;
 4. посочване на лице, срещу което се подава жалбата или сигналът;
 5. друга информация или документи, когато това е предвидено в закон или в Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация;
 6. дата и подпис (за електронните документи – КЕП, за хартиените – саморъчен).

Можете да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни по един от следните начини:

 1. Лично на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (вижте местоположението на КЗЛД).
 2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
 3. По факс – 029153525.
 4. На електронната поща на КЗЛД – kzld@cpdp.bg. ВАЖНО! При подаване на жалба по този начин, тя трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Жалби, които са сканирани или снимани и подадени на електронната ѝ поща, но неподписани с КЕП, не се разглеждат от КЗЛД.
 5. Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на електронното управление.

Вашите данни са ценни и трябва да бъдат използвани добросъвестно и целесъобразно.
Научете повече за правата си, като се включите в нашите обучения за защита на личните данни.
Регистрирайте се безплатно в електронната платформа на obucheniq.com, за да получите достъп до още актуална информация.